Thủ tục cấp lại (cấp đổi) giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ pháp lý

Điều 64 Nghị Định 118/2015/NĐ-CP;

Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT;

Phạm vi công việc

Tư vấn các quy định của pháp luật và các vấn đề có liên quan đến thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Soạn thảo các tài liệu/hồ sơ cần thiết cho việc thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thay mặt khách hàng nhận kết quả thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Các công việc khác ( nếu có thỏa thuận khác).

Kết quả đạt được

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay thế cho Giấy chứng nhận đầu tư;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý

Pháp luật không bắt buộc doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư phải tiến hành cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu không tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, phần nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Giấy chứng nhận đầu tư hết hiệu lực, phần nội dung dự án đầu tư vẫn có hiệu lực. Đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh không làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp doanh nghiệp không bắt buộc phải tiến hành cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp điểu chính đồng thời nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung dự án đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau khi ddowcj cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp và không bắt buộc thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, thông báo mẫu dấu; thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.