Thủ tục chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân sang Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân, vì vậy, rất nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu chuyển đổi sang loại hình có tư cách pháp nhân là Công ty TNHH. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, chúng tôi – Công ty Luật TNHH Inteco gửi tới Quý khách hàng dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH  với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ pháp lý

Theo Điều 199 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:

Có đủ các điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên);

Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Điều 25 Nghị định 78/2014/NĐ-CP quy định về trình tự đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên.

Phạm vi công việc của Công ty Luật TNHH Inteco

Tư vấn các quy định của pháp luật và các vấn đề có liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Soạn thảo các tài liệu/hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Thay mặt Công ty nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Thay mặt Công ty thực hiện thủ tục đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và đăng Thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thay mặt Công ty thực hiện thủ tục hủy con dấu cũ của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thay mặt Công ty nhận kết quả đăng ký kinh doanh, giấy biên nhận đã nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu, thông báo hủy con dấu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả đạt được

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH mới thành lập;

Bản gốc Giấy biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Bản gốc Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ công bố mẫu dấu;

Con dấu pháp nhân của công ty TNHH mới thành lập.

Lưu ý:

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể