Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp

Xuất phát từ nhu cầu thực tế muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính của các doanh nghiệp hiện nay, chúng tôi gửi tới Quý khách hàng dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp do chúng tôi cung cấp như sau:

Căn cứ pháp lý

Theo Điều 32 và khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Điều 40 Nghị định 78/2014/NĐ-CP quy định về Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Phạm vi công việc của Công ty Luật TNHH Inteco

Tư vấn các quy định của pháp luật và các vấn đề có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Soạn thảo các tài liệu/hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Thay mặt Công ty nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Thay mặt Công ty thực hiện thủ tục đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thay mặt Công ty nhận kết quả thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả đạt được

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được sửa đổi;

Bản gốc Giấy biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký thì phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký; Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký thì phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.