Các hình thức đầu tư áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt nam

Theo quy định, nhà nước đầu tư nước ngoài được đầu tư vào Việt nam để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo lợi nhuận. Tuy vậy, khác với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ một số quy định về hình thức đầu tư.

 

Theo Luật đầu tư 2014, khi dự kiến thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư cần tham khảo các hình thức đầu tư gồm: (i) đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; (ii) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; (iii) Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP; và (iv) Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Cụ thể các hình thức này như sau:

 

Đối với hình thức Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

Đối với hình thức đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế,  Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư.

 

Đối với hình thức đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.

 

Về hình thức này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trong đó quy định rõ về trình tự thủ tục đầu tư, thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tư cách là doanh nghiệp dự án ....

 

Đối với hình thức đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, Luật đầu tư 2014 quy định: Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

 

Như vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cần xem xét và kiểm tra kỹ các hình thức đầu tư để có lựa chọn phù hợp. Chúng tôi cho rằng, nhà đầu tư nên tham vấn ý kiến của các luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư để có thông tin chính xác và sát thực hơn.

 

Banner