Khai thác sử dụng hồ sơ bệnh án

Khai thác sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử:

 

Cùng với sự xuất hiện của công nghệ mới, đặc biệt là các thiết bị điện tử để chuẩn đoán và điều trị bệnh, nhiều công ty đã thực hiện thu thập dữ liệu và thông tin có trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để phục vụ cho công tác thử nghiệm và vận hành thiết bị. Ở khía cạnh pháp luật, việc thu thập thông tin đó cần phải có sự cho phép từ bệnh nhân, và đảm bảo các nguyên tắc tôn trọng bí mật đời tư của người bệnh được quy định trong các văn bản pháp luật cụ thể. 

 

Điều 8 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định về quyền được tôn trọng bí mật đời tư của người bệnh như sau:

“ 1. Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án

  1. Thông tin quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định”

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 53/2014/TT- BYT thì việc sử dụng phần mềm lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử có thể được xem là hoạt động y tế trên môi trường mạng.

 

Điều 6 Thông tư 53/2014/TT- BYT quy định về điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

“…..5. Việc khai thác và sử dụng dữ liệu thông tin y tế liên quan đến người bệnh phải bảo đảm quyền được tôn trọng bí mật riêng tư của người bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

…..

  1. Việc lập, lưu trữ và khai thác hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ quy định tại Điều 59 của Luật khám bệnh, chữa bệnh….”

 

Theo khoản 4 Điều 59 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có quyền quyết định việc cho phép khai thác hồ sơ bệnh án trong các trường hợp sau:

“a) Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật;

  1. b) Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép;
  2. c) Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này »

 

Với các căn cứ pháp lý nêu trên thì có hai trường hợp hồ sơ bệnh án điện tử của bệnh nhân có thể được khai thác:

  • Một là, được sự cho phép của bệnh nhân.
  • Hai là, người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh cho phép các đối tượng như sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp quản lý, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư mượn; người bệnh hoặc đại diện của người bệnh (nếu có yêu cầu bằng văn bản) nhận bản tóm tắt bệnh án.

Như vậy, các công ty cung cấp phần mềm sẽ không có quyền khai thác hồ sơ bệnh án vì mục đích nghiên cứu hay bất kì mục đích thương mại nào khác nếu không có sự cho phép của bệnh nhân. Việc này đồng nghĩa rằng công ty phần mềm chỉ được phép sử dụng thông tin bệnh án trong trường hợp bệnh nhân của bệnh án đó đồng ý.

 

Trường hợp khách hàng mong muốn nhận được ý kiến tư vấn pháp luật chi tiết và đầy đủ hơn từ Luật sư, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.