Một số lưu ý về áp dụng cổng thông tin Quốc Gia về đầu tư nước ngoài vào quá trình tư vấn đầu tư

Một số lưu ý về áp dụng cổng thông tin Quốc Gia về đầu tư nước ngoài vào quá trình tư vấn đầu tư

 

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, và cùng với Luật Đầu tư mới, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2014. Các văn bản mới này, cùng với Luật Doanh nghiệp 2014 đã tạo ra nhiều sự thay đổi có ảnh hưởng đến không chỉ thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, mà còn ảnh hưởng đến nhiều nghiệp vụ khác trong quá trình tư vấn đầu tư của các luật sư và bản than các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Trong kỳ này, chúng tôi xin được đề cập về cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đầu tư để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Doanh nghiệp FDI) tham khảo và nắm rõ hơn.

 

Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài là cổng thông tin điện tử được sử dụng để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đăng tải và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài; cập nhật và khai thác thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư, tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư nước ngoài là tập hợp dữ liệu thông tin về dự án đầu tư nước ngoài trên phạm vi toàn quốc được lưu trữ, quản lý trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

 

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài là hệ thống thông tin được sử dụng để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các nghiệp vụ khác đối với dữ liệu để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài bao gồm: Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư nước ngoài, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xúc tiến đầu tư và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, tập hợp, đăng tải điều kiện đầu tư kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

 

Đối với các Luật sư, trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, có thể kiểm tra nhiều thông tin hữu ích về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, về các điều kiện kinh doanh và cả các trường hợp hồ sơ đã xử lý trước đó tại cơ quan Nhà nước để nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn pháp luật, hoàn thiện hồ sơ tránh sai sót.

 

Đối với các doanh nghiệp FDI trong quá trình trực tiếp hoặc thông qua Công ty luật để thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, cần và nên tham khảo các điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Kế hoạch đầu tư công bố. Theo quy định tại các văn bản nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, tập hợp điều kiện đầu tư kinh doanh để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Và theo quy định tại Điều 13 Nghị định 118 về công bố điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, tập hợp các ngành, nghề và điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư và ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 Nghị định này để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

 

Trong quá trình thực hiện thủ tục, Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Luật TNHH Inteco để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí (0934536339).