Nội dung giấy chứng nhận đầu tư

Hoàn tất quy trình tư vấn đầu tư và các thủ tục đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nhận được kết quả giấy tờ là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Để đảm bảo tránh các sai sót, nhà đầu tư cần phải kiểm tra kỹ các nội dung có trên giấy.

 

Theo quy định tại Điều 39 Luật đầu tư 2014, thì Giấy chứng nhận đầu tư sẽ bao gồm các nội dung như sau: (1) Mã số dự án đầu tư.; (2) Tên, địa chỉ của nhà đầu tư; (3) Tên dự án đầu tư; (4) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng; (5) Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; (6) Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; (7) Thời hạn hoạt động của dự án; (8) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn; (9) Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có); (10) Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

 

Việc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không phản ảnh hết kết quả của một quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư nước ngoài, tuy nhiên, cho đến giai đoạn này, nhà đầu tư đã có cơ sơ pháp lý khá vững chắc đế thực hiện các bước tiếp theo cho dự án đầu tư.