Từ 1/1/2017, tăng lương tối thiểu vùng

 

Từ ngày 1/1/2017, nhà nước ta sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ mức 2.580.000 đến 3.750.000 đồng/tháng đối với những người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Quy định tăng lương tối thiểu vùng mới nhất

Ngày 14/11/2016, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với những người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, Nghị định số 153/2016/NĐ-CP đã có nhiều điều chỉnh mới trong việc quy định đối với những đối tượng được điều chỉnh về mức lương tối thiểu vùng, các trường hợp cụ thể sẽ được áp dụng,…

Nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP

Một là, người lao động được làm việc theo chế độ hợp đồng theo đúng quy định của Bộ luật lao động; doanh nghiệp thành lập, quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Hai là, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, trang trại, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê lao động theo hợp đồng lao động.

Ba là, các cơ quan, tổ chức nước ngoài và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp trong công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với các quy định của Nghị định này).

tu-1-1-2017-tang-luong-toi-thieu-vung

Các mức lương tối thiểu vùng được áp dụng

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2017 như sau: vùng I: 3.750.000 đồng/tháng; vùng II: 3.320.000 đồng/tháng; vùng III: 2.900.000 đồng/tháng và vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới đã cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000 - 250.000 đồng/tháng.

Nghị định cũng nêu rõ, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng theo đúng mức lương tối thiểu vùng được quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có các đơn vị, chi nhánh hoạt động trên những địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị và chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Đặc biệt, đối với những doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế hay khu công nghệ cao nằm trên những địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì cũng sẽ áp dụng theo địa bàn có lương tối thiểu vùng cao nhất.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trên một địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho tới khi Chính phủ có quy định mới.

Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc các tỉnh được thành lập mới từ một hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định cho địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại.